Eigen kracht werkt

Algemene informatie

Dankzij de subsidie van de Provincie Overijssel en in samenwerking met Techniekpact Landsdeel Oost, voert Carree in 2016/2017 haar project Eigen Kracht Werkt uit.
Dit wordt uitgevoerd in de 2 delen;
1. Samen, dat werkt! ( periode januari 2016 t/m september 2016)

  • Werkgeversonderzoek
  • Impuls Techniek & Wetenschap voor meisjes in Primair en Voortgezet onderwijs

2. Iedereen doet mee! (periode september 2016 t/m september 2017)

  • Training en opleiding & werktrajecten doelgroepen meisjes en vrouwen
  • Impuls Techniek & Wetenschap voor meisjes in Primair en Voortgezet Onderwijs Carree komt in haar achterban en de projecten Vrouwen coachen Meiden en De Nieuwe Toekomst veel meisjes en vrouwen tegen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Steeds vaker wordt geconstateerd dat er behoefte is aan een betere afstemming tussen vraag (werkgevers) en aanbod (onderwijsinstellingen). Door middel van een werkgeversonderzoek wil Carree de mismatch in Overijssel, zoals verwoord in schrijven van de Sociaal Economische Raad (SER) van 9 juli 2015, in kaart brengen voor bovengenoemde doelgroep.
Met bedrijven waar de doelgroepen goed in passen voeren we het onderzoek uit.
Hierbij ligt de focus op werk in de Techniek en Wetenschap omdat hier de komende jaren wellicht de meeste vraag naar zal komen en Overijssel zich heeft verbonden aan het Techniekpact 2020.
De uitkomsten willen wij aansluitend delen met de regionale onderwijsinstellingen (Middelbaar en Hoger Beroeps Onderwijs), waarna deel twee Iedereen doet Mee van start kan gaan. In het kader van Techniekpact 2020 stimuleren wij met dit project ook het Primair en het Voortgezet Onderwijs in Overijssel om Techniek en Wetenschap, met daarin specifieke aandacht voor meisjes, in het leerjaar 2016/2017 extra op de agenda te zetten.

Het eerste deel van dit project is inmiddels afgerond. Op dit moment is Carree druk bezig deel 2 van dit project verder uit te werken en te ontwikkelen. 

Projectleider

Jojanne Lageveen

Telefoon: 06-15258350
jlageveen@vpcarree.nl