Privacy policy

Vrouwenplatform Carree hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Vrouwenplatform Carree houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Vrouwenplatform Carree zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

 • (Oud-) Vrijwilligers en die zich aanmelden als vrijwilliger voor één van onze projecten of zich inzetten als interne vrijwilliger;
 • Deelnemers die zich aanmelden voor één van onze projecten;
 • Aangesloten organisaties;
 • Nieuwsbrief abonnees;
 • Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde
 • Medewerkers die werken voor Vrouwenplatform Carree;
 • (Contactpersonen van) zakelijke relaties.

Voor medewerkers en zakelijke relaties kunnen naast deze privacyverklaring aanvullende regelingen van toepassing zijn die in overeenkomsten zijn geregeld.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

1)   Persoonsgegevens van vrijwilligers

Persoonsgegevens van vrijwilligers worden door Vrouwenplatform Carree verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Het uitvoering geven aan de vrijwilligersovereenkomst:
 • Administratieve doeleinde;
 • Verwerken van gegevens om te kunnen bemiddelen naar vrijwilligerswerk;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de vrijwilligersovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Vrouwenplatform Carree de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Telefoonnummer;
 • Bankgegevens:
 • E-mailadres;
 • Foto van deelname project;

Uw persoonsgegevens worden door Vrouwenplatform Carree opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode van een jaar na afronding van de looptijd van de overeenkomst, relevante financiële gegevens in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

2)   Persoonsgegevens van deelnemers

Persoonsgegevens van deelnemers aan de projecten worden door Vrouwenplatform Carree verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het uitvoering geven van de deelnemersovereenkomst:
 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de deelnemersovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Vrouwenplatform Carree de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam, tussenvoegsel en achternaam;
 • Adres;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Foto van deelname project;
 • Contactgegevens ouders indien minderjarige deelnemer:
  • Voornaam, tussenvoegsel en achternaam;
  • Adres;
  • Telefoonnummer;
  • E-mailadres;
  • Akkoord voor gebruik foto.
 • Contactgegevens verwijzer:
  • Voornaam, tussenvoegsel en achternaam contactpersoon;
  • Naam organisatie;
  • Adres;
  • Telefoonnummer;
  • E-mailadres contactpersoon;
  • Linkedin, Facebook, Twitter.

Uw persoonsgegevens worden door Vrouwenplatform Carree opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode van een jaar na afronding van de looptijd van de overeenkomst.

3)   Verwerking van persoonsgegevens van aangesloten organisaties

Persoonsgegevens van aangesloten organisaties worden door Vrouwenplatform Carree verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Administratieve doeleinde;
 • Verzoek voor vrijwillige financiële bijdrage voor deelname aan het platform;
 • Communicatie over relevante onderwerpen en uitnodigingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de aanmeldingsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Vrouwenplatform Carree de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam, tussenvoegsel en achternaam contactpersoon, voorzitter, secretaris en penningmeester;
 • Naam organisatie;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Bankgegevens;
 • Foto van deelname bijeenkomsten.

Uw persoonsgegevens worden door Vrouwenplatform Carree opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode van een jaar na opzegging van deelname, relevante financiële gegevens in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

4)   Verwerking van persoonsgegevens nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Vrouwenplatform Carree verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

– Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is het verzoek voor informatie en/of inschrijving voor de nieuwsbrief via de website www.vrouwenplatformcarree.nl, formulier Nieuwsbrief of via een verzoek via de e-mail of formulier contactgegevens op de website van www.vrouwenplatformcarree.nl.

Voor de bovenstaande doelstelling kan Vrouwenplatform Carree de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam, tussenvoegsel, achternaam;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Vrouwenplatform Carree opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode gedurende de periode dat men aangemeld is of in navolging en verwerking van een vraag of verzoek.

5)   Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Vrouwenplatform Carree verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn. Of het ontactformulier op website www.vrouwenplatformcarree.nl.

Voor de bovenstaande doelstelling kan Vrouwenplatform Carree de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam, tussenvoegsel, achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Vrouwenplatform Carree opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

 

6)   Verwerking van persoonsgegevens medewerkers en bestuursleden

Persoonsgegevens van medewerkers worden door Vrouwenplatform Carree verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling kan Vrouwenplatform Carree de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam, tussenvoegsel, achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Salarisgegevens;
 • Kopie ID;
 • BSN-nummer;
 • Bankgegevens:

Uw persoonsgegevens worden door Vrouwenplatform Carree opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

7)   Verwerking van persoonsgegevens zakelijke relaties

Persoonsgegevens van samenwerkingspartners of leveranciers worden door Vrouwenplatform Carree verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht of samenwerkingsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht of de samenwerkingsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Vrouwenplatform Carree de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam, tussenvoegsel, achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;

Uw persoonsgegevens worden door Vrouwenplatform Carree opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
 • Het verzorgen van de financiële administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Vrouwenplatform Carree bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Vrouwenplatform Carree van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Gebruik van foto’s en beeldmateriaal

Vrouwenplatform Carree gebruikt foto’s en beeldmateriaal alleen indien daar toestemming voor is gegeven door de betreffende persoon op de foto of in het beeldmateriaal.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Vrouwenplatform Carree
Postbus 1540
8001 BM Zwolle
info@vpcarree.nl